Apple iPad Mini 3 Pricing

iPad mini 3AppleAmazonDiscount
16GB Silver WiFi Only$399.00$294.99$104.01
16GB Space Gray WiFi Only$399.00$278.09$120.91
16GB Gold WiFi Only$399.00$331.00$68.00
16GB Silver WiFi + Cellular$529.00$370.00$159.00
16GB Space Gray WiFi + Cellular$529.00$323.24$205.76
16GB Gold WiFi + Cellular$529.00$317.00$212.00
64GB Silver WiFi Only$499.00$395.00$104.00
64GB Space Gray WiFi Only$499.00$379.95$119.05
64GB Gold WiFi Only$499.00$394.99$104.01
64GB Silver WiFi + Cellular$629.00$455.00$174.00
64GB Space Gray WiFi + Cellular$629.00$549.00$80.00
64GB Gold WiFi + Cellular$629.00$455.30$173.70
128GB Silver WiFi Only$599.00$450.00$149.00
128GB Space Gray WiFi Only$599.00$454.00$145.41
128GB Gold WiFi Only$599.00$499.99$99.01
128GB Silver WiFi + Cellular$729.00$474.99$254.01
128GB Space Gray WiFi + Cellular$729.00$549.99$179.01
128GB Gold WiFi + Cellular$729.00sold out$0.00